Политика за обработка на личните данни

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“);

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба

Видове субекти на лични данни, чиито лични данни се обработват

1.Данни на субекти, които попълват формата за кандидатстване за кредит на   https://creditpernik.com/ име и фамилия; имейл адрес; телефонен номер за контакт;

2. Данни на субекти, които попълват искане за отпускане на кредит и в последствие договор за потребителски кредит – три имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, копие на документ за самоличност, телефони, електронен и пощенски адреси, банкова сметка, онлайн идентификатори, данни за трудов статус, кредитна история, семейно положение.

Цел на обработване на лични данни

Обработване на личните данни е допустимо в следните случаи:

✓ Когато физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие

✓ Когато обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор, предприети по искане на лицето.

✓ Когато обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни.

✓ Когато обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице

* За цели, различни от горепосочените, личните данни на субектите на данни могат да се обработват въз основа на доброволно дадено съгласие за целите, посочени в него.

Ние обработва лични данни на кредитоискатели с цел разглеждане на възможността за отпускане на кредити. Предоставянето на лични данни от лицата е доброволно. В случай на отказ от предоставяне на лични данни,  няма да бъде в състояние да прецени дали да предостави и съответно да предостави искания кредит.

Личните данни, които кредитоискателите предоставят, се обработват с цел анализиране на това дали тези лица отговарят на условията за предоставяне на кредит, както и с цел надлежна идентификация на страните по договора

Обработването на лични данни се извършва и с цел маркетингово предлагане на продукти и услуги (директен маркетинг) на който и да е предоставен от субекта на лични данни адрес за комуникация – телефон или електронен и пощенски адреси, евентуално по други канали, гарантиращи сигурност при пренасянето на данни, текстова, звукова и картинна информация.

Срокове за обработка и съхранение на лични данни

На кредитоискатели без сключен договор за кредит -5 години от предоставянето

На кредитоискатели със сключен договор за кредит – 5 години от тяхното предоставяне, съответно за период от 5 години, считано от погасяването (приключването) на кредита

Принципи

Ние спазва следните принципи, свързани с обработването на личните данни:

Личните данни :

1. Са обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин, по отношение на всички лица;

2. Се събират се само за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по нататък по начин, който не е съвместим с тези цели;

3. Са подходящи, свързани са с и са ограничени до необходимото, във връзка с целта, за която ги обработваме

4. Са точни и поддържани в актуален вид; с предприети мерки, които гарантират своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни;

5. Се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данни за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

Предоставяне на лични данни

Ние предоставя лични данни на държавни органи, като, но не само Министерство на вътрешните работи, Централен кредитен регистър, НОИ, Имотен регистър, прокуратура, съд, Централен регистър на особените залози, на трети физически/ юридически лица в случаите, когато това се изисква по закон, по разпореждане от публични държавни органи или при условията на даденото съгласие от субекта на данни.

Права на субекта на данни

Право на достъп – всеки субект на лични данни има право да получи потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до тях и необходима информация

Право на коригиране – субектът на данни има право да поиска коригира неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени

Право на изтриване – субектът на данни има правото да поиска изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:

✓ личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

✓ субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

✓ субектът на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

✓ личните данни са били обработвани незаконосъобразно;